Cliënteninformatie

De cliëntenraad

Sonneburgh vindt het belangrijk dat cliënten inspraak hebben in het zorg- en dienstverleningsproces. Om de inspraak van cliënten op een formele manier te regelen heeft Sonneburgh een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van opgenomen cliënten. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, mantelzorgers of relaties.

Dit doet de cliëntenraad voor u:

  • De cliëntenraad heeft als taak het gemeenschappelijk belang van de cliënten te behartigen;
  • Opkomen voor uw belangen;
  • Problemen onder de aandacht brengen;
  • Oplossingen aandragen.

Wij zijn uw aanspreekpunt, samen zoeken we naar oplossingen!

De verzorgingshuizen/woonzorgcentra en het verpleeghuis van de Stichting beschikken ieder over een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad heeft regelmatig contact met de locatiemanager. In dit overleg worden zaken besproken die door de leden van de cliëntenraad zijn gesignaleerd, maar ook beleidsmatige zaken van het management worden aan de cliëntenraad voorgelegd. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad, waarin vertegenwoordiging vanuit alle drie de cliëntenraden deelneemt. De centrale cliëntenraad heeft regelmatig een vergadering met het Bestuur, waarin o.a. zaken vanuit de verschillende cliëntenraden centraal worden besproken.

De cliëntvertrouwenspersoon / Klachtencommissie

Natuurlijk proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als u dit niet kunt oplossen met de betrokken medewerkers of afdeling, kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon verleent informatie, advies en bijstand en kan voor u bemiddelen bij problemen die voortvloeien uit de opname, verzorging, verpleging, behandeling of bejegening. De cliëntvertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de instelling en zal uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen. De cliëntenvertrouwenspersonen van Sonneburgh (Ds. A.L.A. den Besten en mw. C. Brandel-van Aalst) kunt u telefonisch of schriftelijk (010-2918444 of info@sonneburgh.nl ) bereiken.

    
Mw. C. Brandel-van Aalst     Ds. A.L.A. den Besten

Hier vindt u de Klachtenregeling van Sonneburgh en het klachtenformulier cliënten