Veelgestelde vragen

 • Vanuit welke wet wordt opname in een woonzorgcentrum vergoed?

  De opname in een woonzorgcentrum wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u recht heeft op een vergoeding vanuit de Wlz. De Wlz is bedoeld voor mensen die blijvend (levenslang) zorg nodig hebben. U heeft zorg nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte of beperking of dementie. Het gaat dan om intensieve zorg: u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen. Een indicatie vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 • Wat is een indicatie?

  Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een plaats in onze woonzorgcentra, dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar vindt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie.

 • Wat is een zorgprofiel?

  U kunt een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die u nodig heeft. Binnen Sonneburgh hebben we verschillende afdeling voor de verschillende zorgprofielen.

 • Hoe werkt wachtlijstbeheer?

  Wanneer u over een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie beschikt kunt u zich via het zorgkantoor aanmelden voor een verhuizing naar Sonneburgh. Dan krijgt u soms te maken met een wachtlijst. De snelheid waarmee appartementen vrijkomen is sterk wisselend en daarom kunnen we geen uitspraak doen over de duur tot aan opname. Het aantal wachtenden zegt op zich niets over de wachtduur. Er wordt namelijk gekeken naar de omstandigheden, zoals onder andere veiligheid in de thuissituatie, psycho-sociale omstandigheid, overbelasting mantelzorg. Het Cliënt Service Bureau (Csb) van Sonneburgh beheert de wachtlijsten. Zij spreken met u af hoe vaak ze u een update geven over de status van de wachtlijst.

 • Kan ik één van de zorgcentra bezichtingen?

  Natuurlijk kan dat, u bent van harte welkom. Het is verstandig om een locatie te bezichtigen en te ervaren of u zich er thuis zou kunnen voelen. Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken met het Cliënt Service Bureau (Csb).

 • Kan ik mij uit voorzorg alvast opgeven voor een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis?

  Nee. U krijgt alleen een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg als u op het moment van aanvraag echt zorg nodig hebt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal u dus nooit een indicatie voor de toekomst geven.

 • Wat is de eigen bijdrage?

  Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage.  De eerste 4 maanden betaalt u (meestal) de lage eigen bijdrage. Hoeveel u daarna betaalt, hangt af van uw situatie. U kunt zelf de eigen bijdrage berekenen via de website van het CAK. Het CAK stuurt u eerst een brief waarin staat dat uw gegevens zijn aangeleverd. Daarna krijgt u een beschikking, een brief waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat. Tot slot ontvangt u een rekening. Bekijk ook eens de Bespaarservice eigen bijdrage van de Consumentenbond.

 • Is een kortdurende opname mogelijk?  

  Als een arts stelt dat een verblijf tijdelijk is en erop gericht is dat de cliënt weer naar huis terug zal keren, kan er een kortdurend verblijf indicatie (ELV, Eerstelijns Verblijf) worden aangevraagd. Er zijn twee verschillende soorten tijdelijke indicaties: een ELV hoog-complex (opname in het verpleeghuis, onder de verantwoording van de verpleeghuisarts) en een ELV laag-complex (opname in het verzorgingshuis, onder de verantwoording van de huisarts). Hierbij moet het verblijf medisch noodzakelijk zijn.  Sonneburgh heeft in alle locaties de mogelijkheid voor een kortdurende opname. De afdeling Client Service Bureau (Csb) heeft overzicht omtrent de mogelijkheden binnen de locaties.

 • Is een kortdurende opname mogelijk als ik op de wachtlijst voor langdurige opname sta?

  Tijdens het wachten op de definitieve verhuizing naar een zorgcentrum kan zich een situatie voordoen die tijdelijke opname nodig maakt. In dat geval is uw verblijfsindicatie hiervoor voldoende grondslag en heeft u dus geen aparte indicatie nodig. Een tijdelijke opname is echter altijd tijdelijk! Het is niet mogelijk om dit kortdurend verblijf te gebruiken als overbrugging tot u een appartement in het zorgcentrum krijgt aangeboden.

 • Wat is een zorgkantoor?

  Zorgkantoren hebben een rol bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor sluit contracten met zorgaanbieders en zorgt ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Voor de locaties van Sonneburgh is het zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea.

 • Wat is een wettelijk vertegenwoordiger?

  Bewoners bij Sonneburgh kunnen vanwege dementie vaak niet meer zelf beslissingen nemen over hun zorg en gezondheid. Ofwel omdat ze de informatie over de zorg en/of behandeling niet kunnen begrijpen en afwegen, niet begrijpen wat de gevolgen van een besluit zijn en/of geen besluit kunnen nemen. Dan is het aan een (wettelijk) vertegenwoordiger om beslissingen te nemen. Wettelijk is vastgelegd wie vertegenwoordiger kunnen zijn (in volgorde):

  • Een curator of mentor = benoemd door de rechter
  • Een schriftelijk gemachtigde = benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring)
  • De echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt = niet benoemd, vrijwillig
  • Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig

  Bij beslissingen over zorg en behandelingen kijkt Sonneburgh eerst of er een mentor of curator is, dan of er een schriftelijke gemachtigde is. Zo niet, dan kunnen de partner of de genoemde familieleden vertegenwoordiger zijn.

  Iedere bewoner heeft recht op uitleg over de situatie en mag voor zover mogelijk altijd zijn mening geven. Ook over zaken waarover hij niet zelf kan beslissen. De vertegenwoordiger moet altijd overleggen met de bewoner, zolang dat enigszins mogelijk is.

 • Wat heeft de Wet zorg en dwang te maken met een verhuizing naar het verpleeghuis?

  De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de verhuizing van mensen met dementie naar een zorginstelling als zij daar niet mee instemmen. Als de cliënt zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname. Binnen de Wzd heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) taken met betrekking tot opname en verblijf. Het CIZ onderzoekt bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening (dementie). Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of opname en het verblijf noodzakelijk en geschikt is om het ernstig nadeel af te kunnen wenden. Ook wordt onderzocht of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Vervolgens geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af. Dit gebeurt wanneer de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet.

  Het Wzd-team van CIZ beoordeelt aanvragen voor opname en verblijf via een rechterlijke machtiging, verlenging inbewaringstelling of een voorwaardelijke machtiging en besluit vervolgens of er een verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend. Het is de rechter die uiteindelijk beslist of een machtiging daadwerkelijk wordt afgegeven. Daarnaast geeft het Wzd-team schriftelijk advies aan de officier van justitie die een verzoek tot een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet forensische zorg (Wfz) voorbereidt. Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u op www.dwangindezorg.nl.

 • Dagactiviteiten vergoed vanuit (Wlz) of Wmo?

  Dagactiviteiten kunnen vanuit twee wetten vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt.

  Bron: www.informatielangdurigezorg.nl