Locatiebezoek

Per locatie is bezoek mogelijk als er geen besmettingen zijn of recent zijn geweest. U wordt geïnformeerd zodra bezoek bij uw geliefde weer mogelijk is.

Een verruiming van de bezoekregeling brengt risico’s met zich mee. Daarom vraagt het toelaten van bezoek in onze locaties een zorgvuldige voorbereiding, die we met de cliëntenraad van de locatie hebben besproken.

Stap voor stap naar een versoepelde bezoekregeling

Inventarisatie wensen

De wensen van de bewoners voor invulling van het bezoek wordt geïnventariseerd in gesprekken met bewoners en de eerste contactpersonen. In dit gesprek worden risico’s en alternatieven van bezoek besproken. Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan van de bewoner. Via het cliëntportaal kunnen deze afspraken worden nagelezen.

Spelregels

Aan het bezoek zijn een aantal spelregels verbonden. De spelregels hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

1. U bent alleen op afspraak welkom op de kamer van de bewoner of in een andere door de locatie beschikbaar gestelde ruimte. Vooralsnog maken wij met één vaste bezoeker per bewoner, één afspraak per week.

2. U bent niet welkom:

  • als u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus (hoesten, niezen, neusverkoudheid, diarree of koorts),
  • als u een vermoeden heeft dat u besmet bent met het coronavirus of
  • als één van uw huisgenoten mogelijk besmet is met het virus.

3. Tijdens het gehele bezoek draagt u, ter bescherming van onze bewoners, een mondneusmasker. Dit mondneusmasker wordt door Sonneburgh aan u verstrekt. U mag ook een  eigen mondmasker meenemen. Daarnaast vindt zo min mogelijk fysiek contact plaats tussen u en uw naaste. U houdt zoveel mogelijk een afstand van minimaal 1,5 meter in acht.

4. U houdt minimaal 1,5 meter afstand van de zorgmedewerkers als er tijdens het bezoek zorg moet worden verleend die niet kan worden uitgesteld. Vragen aan de zorgmedewerkers kunt u op een later moment telefonisch of per e-mail stellen.

5. Tijdens het bezoek houdt u zich aan de algemene hygiënevoorschriften (regelmatig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, geen handen schudden).

6. Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of consumpties niet. Het meebrengen van een consumpties in de vorm van een presentje als bijvoorbeeld een doosje chocolade, is wel toegestaan.

7. Mocht u als vaste bezoeker klachten krijgen, dan mag u het bezoek overdragen aan een andere persoon. Deze persoon dient wel uit een ander huishouden te komen.

De dag van het bezoek

Op de dag van het bezoek kunt u zich op het afgesproken tijdstip melden bij de locatie. Daar wordt u ontvangen door een bezoekbegeleider van Sonneburgh. Deze medewerker zal aan de hand van een korte vragenlijst een risicocheck uitvoeren. De vragen die aan u gesteld worden gaan over de aanwezigheid van gezondheidsklachten die kunnen duiden op corona. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen. Daarnaast wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren en zal uw temperatuur worden opgenomen met een infraroodthermometer. Bij een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden en/of gezondheidsklachten, kan uw bezoek niet doorgaan.

Als er geen verhoogd risico is vastgesteld, brengt de bezoekbegeleider u rechtstreeks naar (de kamer van) de bewoner toe. De looproute is zo kort mogelijk en doorkruist geen andere afdelingen. Na een uur wordt u weer opgehaald door de bezoekbegeleider en naar de uitgang begeleid.

Tot slot

Wij hopen dat wij met de bezoekregeling een eerste goede stap kunnen zetten bij het geleidelijk aan weer opstellen van onze locatie. Mocht er zich toch onverhoopt een uitbraak van corona voordoen, dan kunnen wij genoodzaakt zijn de bezoekregeling tijdelijk aan te passen.